Договір публічної оферти

Веб-сайт Ucars.pro (далі за текстом – "Виконавець"), публікує цю публічну оферту про надання послуг. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі за текстом — ЦК України) цей документ розміщено в мережі Інтернет за адресою ucars.pro/offer, є публічною офертою, та у разі вчинення фізичною особою (далі за текстом — "Клієнт") дій, що свідчать про її акцепт є обов'язковим до виконання для Виконавця та Клієнта.

Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним та беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладенню договору на умовах, викладених в оферті.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. "Клієнт" - фізична особа, яка уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в цьому договорі.

1.1.2. "Пропозиції" - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг (далі за текстом - "Договір") на існуючих умовах, що містяться в оферті.

1.1.3. "Акцепт" - повне та беззаперечне прийняття Клієнтом умов оферти.

1.1.4. "Звіт історії автомобіля" - докладний звіт про історію транспортного засобу, що знаходився в експлуатації на території США або Канади, який включає інформацію про попередні продажі, власників, документи, страхові випадки, записи про техобслуговування, записи про пробіг, комплектацію автомобіля і т.п.

1.1.5. "Сторінка з інформацією автоаукціону" - публічна сторінка на веб-сайті ucars.pro, яка містить інформацію з автоаукціону, фотографії, технічний стан та характеристики автомобіля на дату проведення торгів.

1.1.6. "VIN-код" — унікальний серійний номер, який застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких надано в міжнародному стандарті ISO 3833.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є публічним договором, що вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, та Клієнтом, з іншого, з моменту акцепту останнім усіх без винятку умов та положень цього Договору та додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Клієнту електронні послуги:

2.2.1. Пошук та надання Звіту історії автомобіля в електронному вигляді, який включає інформацію про транспортний засіб, у тому числі добірку фотографій автомобіля.

2.2.2. Зміна публічного статусу Сторінки з інформацією автоаукціону на приватний.

2.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей Сторін. Виконавець, за потреби, на власний розсуд може залучати надання послуг інших, за умов співробітництва.

2.4. Виконуючи будь-які дії на сайті, Клієнт вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному обсязі без винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-яким положенням Договору, Клієнт не має права використовувати сервіси веб-сайту ucars.pro.

2.5. Перелік послуг, які надає Виконавець, вказаний на веб-сайті Виконавця за адресою ucars.pro/offer.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати послуги, передбачені цим Договором.

3.1.2. Надавати Клієнту інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання послуг за допомогою засобів електронного зв'язку.

3.1.3. Інформувати Клієнта про будь-які обставини, які перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному або повному наданню послуг за цим Договором.

3.1.4. Зберігати конфіденційність усіх відомостей за цим Договором та по всіх взаєминах з Клієнтом, крім випадків, зумовлених законодавством України.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вносити зміни до сервісів веб-сайту.

3.2.2. На зберігання та обробку персональних даних Клієнта.

3.2.3. Проводити технічні роботи з сервісів веб-сайту з тимчасовим призупиненням їх роботи чи роботи веб-сайту в цілому.

3.2.4. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Клієнта шляхом публікації зазначених змін на веб-сайті не пізніше 15 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

3.2.5. Відмовитися від надання послуг у разі неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором.

3.2.6. Виконавець не несе відповідальності за наслідки несанкціонованого використання сервісів веб-сайту третіми особами, вчиненими не з вини Виконавця.

3.3. Клієнт зобов'язується:

3.3.1. Надавати повну, достовірну інформацію, необхідну для надання Послуг.

3.3.2. Оплатити Послуги відповідно до Розділу 4 цього Договору.

3.3.3. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.

3.3.4. Нести повну відповідальність за всі дії, вчинені на веб-сайті, розташованому в Інтернеті за адресою ucars.pro.

3.3.5. Не використовувати послуги веб-сайту для здійснення будь-яких протиправних дій.

3.3.6. Направлення Клієнтом через веб-сайт будь-якого запиту на отримання інформації розглядається як підтвердження Клієнтом згоди з умовами цього Договору.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Отримати Послуги своєчасно, якісно та в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих їм послуг, а також іншу інформацію, пов'язану з наданням послуг.

3.4.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем.

3.4.4. Клієнт зобов'язаний зберігати конфіденційність усіх відомостей за цим Договором та за всіма взаєминами з Клієнтом, крім випадків, зумовлених законодавством України.

4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГИ

4.1. Для отримання Послуги необхідно підключитися до мережі Інтернет та встановити веб-браузер, з увімкненою підтримкою файлів cookie та JavaScript.

4.2. За наявності доступу до інтернету Клієнт надсилає через веб-інтерфейс на сайті, розташованому в мережі Інтернет за адресою ucars.pro, запит із зазначенням послуги, VIN-коду(ів) автомобіля, а також контактної інформації.

4.3. Виконавець здійснює попередню безкоштовну перевірку за вказаним Клієнтом VIN-кодом.

4.4. У разі введення користувачем недійсного VIN-коду, Клієнту не може бути надано Послуги, про що останній повідомляється за допомогою листа електронною поштою. У свою чергу Клієнт не несе жодних додаткових зборів і плата не стягується.

4.5. Оплата за послуги також не стягується у випадку, коли Клієнтом запроваджено дійсний VIN-код, однак Виконавець не знаходить жодної актуальної та дійсної інформації про автомобіль.

4.6. Клієнт здійснює передоплату у повному обсязі за надання Послуг.

4.7. Пошук та надання Звіту історії автомобіля або зміна статусу Сторінки з інформацією автоаукціону здійснюється лише за умови оплати Клієнтом зазначеного платежу.

4.8. Інформація про вартість послуг надається Клієнту за допомогою електронного листа, який буде надіслано за вказаною Клієнтом електронною поштою у разі успішної обробки його запиту. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розмір плати за послугу.

4.9. Оплата Послуг здійснюється за посиланням, яке зазначено в електронному листі з інформацією про вартість послуг, що надаються.

4.10. Оплата здійснюється за допомогою зовнішніх електронних платіжних систем через Інтернет.

4.11. Клієнт оплачує Послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі за допомогою банківської картки.

4.12. Детальний порядок оплати визначається правилами, встановленими незалежними зовнішніми постачальниками послуг.

4.13. Отримання Послуги за допомогою системи електронних платежів передбачає: вибір виду та варіанта Послуги. — вказівки адреси електронної пошти, яка використовується в процесі отримання послуги. - Підтвердження замовлення Клієнтом.

4.14. Після здійснення Клієнтом успішної оплати, залежно від зазначеної в запиті Клієнтом послуги, йому буде надіслано електронного листа з наданням посилання(-ь) на перегляд та скачування Звіту(-ів) історії автомобіля, або підтвердження про успішне виконання зміни статусу Сторінки з інформацією автоаукціону. Підготовка результату Послуги займає від кількох хвилин до кількох годин.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за цим Договором.

5.3. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за затримки чи перебої у наданні послуг з причин, що знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки або збитки, заподіяні Клієнту або третім особам внаслідок використання клієнтом результату послуг.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які претензії або збитки, які виникли у Клієнта або третіх осіб у зв'язку з неправильним або помилково зазначеним VIN-кодом під час надання Послуг Виконавцем.

5.8. Виконавець не несе відповідальності за збитки (як реальні збитки, так і втрачені вигоди, а також будь-які інші збитки) Клієнта в результаті використання клієнтом веб-сайту та надання Клієнтом інформаційних послуг на веб-ресурсі ucars.pro.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за збитки Клієнта через погану якість каналів зв'язку, технічні збої, неповні або помилкові відомості.

5.10. У разі невиконання або неналежного виконання Клієнтом цього Договору Клієнт несе відповідальність перед Виконавцем.

5.11. Погодившись із наданим Клієнту сайту ucars.pro Договором, Клієнт погоджується з тим, що він ознайомився з усіма сторінками сайту ucars.pro та зрозумів їх зміст.

6. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

6.1. Оферта набирає чинності з моменту опублікування в Інтернеті за адресою ucars.pro і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

6.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до умов оферти або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до оферти такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою ucars.pro, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в Інтернеті за адресою ucars.pro.

6.3. З моменту набрання чинності Договором із внесеними змінами та доповненнями, Договір починає діяти для Сторін у новій редакції.

6.4. У разі незгоди Клієнта із внесеними змінами та доповненнями, останній має право розірвати договір, попередивши за цим Виконавця за 14 днів до дати розірвання.

6.5. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору у зв'язку з незгодою із внесеними змінами та доповненнями, вираженого до моменту набрання чинності новою редакцією Договору, Договір вважається чинним для Сторін у новій редакції.

6.6. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надано та зрозуміло всю інформацію, що стосується надання послуг за цим Договором.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти та діє до моменту розірвання Договору.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта.

8. ФОРС МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув ґрунту тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту чи імпорту, страйки, епідемії, рішення та дії органів влади, втручання влада та інші обставини незалежні від Сторін, що перешкоджають виконанню цього Договору.

8.3. Факт виникнення та припинення всіх форс-мажорних обставин підтверджується відповідними документами, які відповідно до чинного законодавства України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, має негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на час дії відповідних обставин.

8.4. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, звільняється від відповідальності лише якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликано подіями, які не залежать від волі цієї Сторони та цієї Сторони. було вжито всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, якісь матеріали та відомості, пов'язані з наданням послуг за цим Договором, конфіденційною інформацією. При цьому інформація, надана Клієнтом Виконавцю, може бути останнім розголошена на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, у тому числі для захисту своїх прав та інтересів.

9.2. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов'язано з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов'язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також інших випадках, передбачених законодавством України.

10. ОСОБИСТІ ДАНІ

10.1. Клієнт здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних (у тому числі на отримання, внесення до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, доповнення або іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними у письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись такими даними: ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер засобів зв'язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані про місце проживання, а також інші дані, добровільно надані їм з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході провадження діяльності, а також для інших х цілей, що не суперечать чинному законодавству.

10.2. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у разі потреби, його персональні дані можуть бути опрацьовані та надані третім особам.

10.3. Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного оброблення, а також від незаконного доступу до них, у тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані були довірені або які стали відомі у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.

10.4. Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу та захисту персональних даних Клієнта третіми особами, у тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (або інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою за згодою клієнта поза виконанням зобов'язань за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов'язаних з виконанням зобов'язань за цим Договором, з використанням технічних засобів або інших матеріалів/обладнання Виконавця.

10.5. Вся надана Сторонами за цим Договором одна одній інформація вважається конфіденційною. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів проти розголошення її третім особам та організаціям.

11. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ І ВІДМОВИ ВІД ЦИФРОВИХ ТОВАРІВ

11.1. У випадку, якщо якість наданих Послуг з якихось причин є для Клієнта неналежною, Виконавець надає Клієнту право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Послуг, які були надані відповідно до умов Договору, звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплачених коштів.

11.2. Заява на повернення коштів здійснюється Клієнтом шляхом надсилання електронного листа на вказану електронну пошту: [email protected].

11.3. Відповідальність за правильність даних, зазначених у Заяві, несе Клієнт. Заява на повернення коштів має містити таку інформацію:

11.3.1. Прізвище та Ім'я Клієнта; спосіб, дату та суму оплати; причини, через які Клієнт вважає, що надані Послуги неналежної якості.

11.4. За умови відповідності Заяви щодо повернення коштів вимогам п.п. 11.3. Договору Виконавець повертає сплачені кошти протягом 2-4 робочих днів з дня отримання заяви шляхом скасування транзакції та зворотного зарахування коштів на картку Клієнта.

11.5. У разі відсутності у заяві на повернення коштів або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Клієнту у поверненні коштів.

11.6. Будь-які претензії, заяви надіслані Клієнтом після закінчення строку зазначеного у п.п. 11.1. Договори Виконавцем не розглядаються.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Клієнт гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, винятків та застережень.

12.2. Цей договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться клієнт, який отримує послугу.

12.3. Усі розбіжності та суперечки, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується у судовому порядку.

12.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за адресою ucars.pro.

12.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

12.6. Сторони підтверджують, що якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. У такому разі Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору в тій мірі, наскільки це необхідно, щоб замінити недійсне становище, щоб у зміненому вигляді воно було законним та за своєю суттю максимально зберігало початкові наміри Сторін.

12.7. Повідомлення, надіслані сторонами одне одному електронною поштою, визначену цим договором, приймаються сторонами беззаперечно.